Successive Deans


maysnahar@gmail.com  2013 - 2017
Prof. Dr. Maysoon Al Nahar

CV :

Maysoon al Nahar CV 2019 sept.doc    

nizartu0@hotmail.com 2012-2013
Prof. Dr. Nizar Turshan

CV :

Pof.Dr Nizar c.v2019.doc    

ni.khairy@ju.edu.jo, nikhairy@hotmail.com  2010-2012
Prof. Dr. Nabil I. Khairy

CV :

Dr. Nabil Khari 2020 C.V.pdf